Zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami

Zawieszenie uprawnień do kierowanie pojazdami

Zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami

W chwili zatrzymania kierującego w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu policjanci zatrzymują prawo jazdy kierującego. Co to oznacza? Co grozi kierowcy, który pomimo zatrzymania prawa jazdy, będzie kierował pojazdem?

Zatrzymanie prawa jazdy

Zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym – policjant zatrzyma wydane w kraju prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

Tym samym, jeżeli wynik badania alkomatem, wskazuje u kierującego, zawartość alkoholu równą lub powyżej 0,1 mg w wydychanym powietrzu – policjant MUSI zatrzymać prawo jazdy kierującego. Zatrzymanie prawa jazdy ma podwójny charakter. Zatrzymanie fizyczne tj. zatrzymanie dokumentu prawa jazdy oraz zatrzymanie prawne tj. powodujące zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami.

Ważne! Zatrzymanie fizyczne nie ma wpływu na zatrzymanie prawne. Oznacza to, że kierujący, którego dokument prawa jazdy nie został zatrzymany, nie może swobodnie kierować pojazdem do czasu wydania zakończenia postępowania karnego!

Zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami – na czym polega?

Wydanie pokwitowania zatrzymania prawa jazdy powoduje automatyczne zawieszenie uprawnień do kierowania pojazdami, zgodnie z art. 104a ustawy o kierujący pojazdami. Osoby, które kierują pojazdem, pomimo zawieszenia uprawnień, narażają się na wykroczenie. Wynika to m.in. z orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V KK 466/20), który jednoznacznie stwierdził, iż:

Kryminalizacji nie podlega prowadzenie pojazdu przez osobę nieposiadającą uprawnień do prowadzenia pojazdów z powodu zatrzymania dokumentu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zatrzymanie prawa jazdy nie powoduje bowiem utraty samych uprawnień, które jedynie zostają czasowo zawieszone z racji braku dokumentu potwierdzającego ich posiadanie.

Co to oznacza?

Zgodnie z twierdzeniem Sądu Najwyższego, kierujący, którego uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, może odpowiadać wyłącznie za wykroczenie opisane w art. 95 kodeksu wykroczeń, a więc prowadzeniem pojazdu bez uprawnień!