Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – konsekwencje?

Kiedy kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu – konsekwencje?

W przypadku kierowania pojazdem „pod wpływem alkoholu” mamy do czynienia z przestępstwem – kierujący w chwili popełnienia czyny był w stanie nietrzeźwości. Tym samym, sprawa kierującego będzie rozpatrywana na gruncie kodeksu karnego, a nie jak w przypadku jazdy „po spożyciu alkoholu” na gruncie kodeksu wykroczeń.

Kiedy jazda po pijaku jest przestępstwem?

Kierujący po alkoholu popełnia przestępstwo, kiedy:

  1. stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg w 1 dm3 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

UWAGA! Wynik badania na alkomacie zawsze pokazuje zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w mg!

 

Zgodnie z art. 178a § 1 kodeksu karnego:

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Oprócz w/w kary kierujący musi się także liczyć ze środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów oraz nawiązką na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej!

Zakaz prowadzenie pojazdów – środek karny

Zgodnie z art. 43 § 1 kodeksu karnego zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany nawet do 15 lat, a zgodnie z art. 42 § 1 kodeksu karnego zakaz nie może być krótszy niż 3 lata.

 

Tym samym, czasowy zakres zakazu prowadzenia pojazdów, w przypadku przestępstwa z art. 178a § 1 kodeksu karnego wynosi od 3 do 15 lat.

 

Świadczenie pieniężne

Zgodnie z art. 43a § 2 kodeksu karnego:

W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1.

Tok postępowania w sprawie kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu?

Postępowanie w sprawie o kierowanie „pod wpływem alkoholu” będzie prowadzone przez prokuratora, a do sądu zostanie skierowany akt oskarżenia.