Menu

Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania

Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania Dodany 13 września 2023 przez Gabriel Gatner
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca przewidział jednak mechanizmy łagodzące sankcje. Jednym z nich jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Na czym polega to rozwiązanie i co zyskuje kierowca, względem którego sąd warunkowo umarza postępowanie?

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu?

Polski ustawodawca sukcesywnie zaostrza kary nakładane na nietrzeźwych kierowców, aby zniechęcić do wsiadania za kierownicę po spożyciu procentowych napojów.

Jeżeli zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, zastosowanie znajdzie art. 178a k.k. Zgodnie z tym przepisem jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest zagrożona karą pozbawienia wolności do 3 lat. W przypadku recydywy sankcja wzrasta do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo sąd karny może orzec przepadek samochodu, jeżeli zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,75 mg.

Przepisy kodeksu karnego przewidują również sankcję w postaci świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i zakaz prowadzenia pojazdów przynajmniej na kilka lat.


Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że sąd nie wymierza kary sprawcy. Zastosowanie tego rozwiązania jest jednak uzależnione od kumulatywnego spełnienia szeregu przesłanek wymienionych w art. 66 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeżeli:


  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;

  • okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości;

  • sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne.


Dodatkowo sąd ocenia, czy właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

Łatwo zauważyć, że warunkowe umorzenie postępowania jest przeznaczone wyłącznie dla osób, którym „powinęła się noga”. Jeżeli dla kierowcy nie jest to pierwszy kontakt z postępowaniem karnym, szanse na skorzystanie z takiej ulgi drastycznie maleją.

Warto pamiętać, że warunkowe umorzenie postępowania może być zastosowane wyłącznie do przestępstw, które nie są zagrożone karą pozbawienia wolności wyższą niż 5 lat.

Jeżeli sąd zgodzi się na warunkowe umorzenie postępowania, wyznacza sprawcy okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia orzeczenia. Jeżeli w wyznaczonym czasie sprawca popełni przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany, sąd podejmuje postępowanie karne. Jeśli dopuści się innego przestępstwa, podjęcie postępowania jest fakultatywne.

Warto też pamiętać, że upływ okresu próby nie powoduje, że sąd traci możliwość podjęcia postępowania od razu. Zgodnie z art. 68§4 k.k. warunkowego umorzenia postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu próby.


Jak złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wygląda jak każde inne pismo składane w sprawie sądowej. Musi więc zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia wniosku;

  • dane składającego pismo oraz oznaczenie sądu;

  • wskazanie sygnatury sprawy;

  • oznaczenie rodzaju pisma;

  • uzasadnienie;

  • ewentualne załączniki.


Z uwagi na ocenny charakter warunkowego umorzenia postępowania kluczowe znaczenie ma uzasadnienie. Argumentacja powinna być dobrana w taki sposób, aby przekonać sąd, że sprawca nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

Dla osób nieobeznanych z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem jest to bardzo trudne, tym bardziej że nacisk powinien być położony na okoliczności obiektywne, a nie subiektywne odczucia i emocje sprawcy.

Zastosowanie warunkowego umorzenia ma charakter dobrowolny. Nawet jeżeli sprawca wykaże, że wszystkie przesłanki zostały spełnione, sąd nie ma obowiązku przychylić się do wniosku. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata.


Co daje warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim stwarza możliwość uniknięcia kary pozbawienia wolności, a także skrócenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów.

Dla wielu osób (zwłaszcza zawodowych kierowców) niebagatelne znaczenie ma również fakt, że wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie jest równoznaczny orzeczeniu skazującemu. Oznacza to, że sprawca wprawdzie będzie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym, ale już nie w kartotece osób skazanych. Może więc otrzymać zaświadczenie o niekaralności.

Jeżeli toczy się przeciwko Tobie postępowanie karne w sprawie o jazdę po alkoholu, nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną. Błyskawicznie ocenię, czy w Twojej sprawie składanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania ma sens, i pomogę Ci dopełnić niezbędnych formalności.

Źródło zdjęcia: Obraz Carrie Z Pixabay

Pozostałe aktualności

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim